2012. Agro- en Foodcluster West-Brabant

De provincie Noord Brabant heeft vooruitlopend op de nieuwe wet Ruitelijke Ordening een ontwerp interimstructuurvisie opgesteld. Onderdeel van deze visie is de locatiekeuze voor twee ontwikkelingsprojecten, te weten het Agro- en Foodcluster West-Brabant en het Logistiek Park Moerdijk (Project 2011).

Procedure en adviezen

toetsing
01-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-11-2007 Kennisgeving MER
01-11-2007 Ter inzage legging MER
19-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de locatiekeuze van grootschalige ontwikkelingen moet een planMER worden opgesteld, dus ook voor Agro- en Foodcluster West-Brabant . Het bijzondere aan deze procedure is dat het planMER al eerder aan de Commissie is aangeboden (zie ook projecten 1665 en 1780). Het advies vormt samen met het advies over het Logistiek Park Moerdijk (project 2011) een geheel.

De Commissie vindt dat er geen voor m.e.r. relevante beleidswijzigingen of nieuwe regionale accenten in de ontwerp-interimstructuurvisie zijn opgenomen die leiden tot bijstelling van haar eerdere advies. Ook de inspraakreacties geven hiertoe geen aanleiding.

Stand van zaken juni 2008: Op 27 juni 2008 hebben provinciale staten van Noord-Brabant ingestemd met de Interimstructuurvisie.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
drs. ing. Leo Oprel
ir. Jacques de Ruijter, MBE
ing. Fred Wagemaker
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018