2017. Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat

Cirrus Energy Nederland B.V. heeft het voornemen om op de Noordzee vanaf satellietplatform M7-A een aardgasveld te ontginnen in blok M7 van het Nederlands Continentaal Plat. De gasproductie wordt geschat op circa 800.000 Nm3per dag. Gewonnen gas zal via een aan te leggen pijpleiding naar een bestaand behandelingsplatform (L09-FF-1) worden getransporteerd en na eerste behandeling via een bestaande pijpleiding naar Den Helder worden vervoerd.

Procedure en adviezen

richtlijnen
15-11-2007 Adviesaanvraag
22-11-2007 Datum kennisgeving
22-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
14-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-07-2008 Kennisgeving MER
30-07-2008 Ter inzage legging MER
26-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie vormt een goede basis voor het opstellen van het MER. De Commissie adviseert in het milieueffect rapport (MER) vooral aandacht te besteden aan:

  • Een beschrijving van de emissies naar lucht en water ten gevolge van boringen en gasproductie. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de emissies vanaf het satellietplatform M7-A en de extra emissies als gevolg van de voorgenomen activiteit bij platform L09-FF-1;
  • Een beschrijving van de gevolgen voor de natuur van geluid- en lichtemissies tijdens de aanleg van het satellietplatform (met name heien), boor-/putcompletiewerkzaamheden en gasproductie.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over de mijnbouwmilieuvergunning.

Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit. Ook de benodigde aanpassingen van het bestaande platform L09-FF-1 zijn goed be-schreven. De Commissie concludeert uit het MER dat er geen sprake zal zijn van lozing van formatiewater. Het MER maakt inzichtelijk dat de te verwach-ten milieueffecten zeer gering zijn en er geen negatieven gevolgen zijn te verwachten voor het te beschermen gebied het Friese Front.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Cirrus Energy Nederland BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 27 jan 2010