2018. Ontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde

Ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Westerwolde (Oost-Groningen), waarbij ook ontgrondingen aan de orde zullen zijn. Vanwege deze ontgrondingen zijn zowel vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet nodig, maar zullen ook bestemmingsplannen moeten worden aangepast.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
15-11-2007 Adviesaanvraag
17-11-2007 Datum kennisgeving
17-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
05-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
plan-m.e.r.
09-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-05-2008 Kennisgeving MER
14-05-2008 Ter inzage legging MER
08-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit betreft een natuurontwikkelingsproject, waarbij ook aspecten ten aanzien van water & bodem, alsmede cultuurhistorie zullen worden ingepast.

Omdat dit project al loopt sinds 1998 wordt het MER ook gebruikt als tussentijdse evaluatie.

Commissie heeft het toetsingsadvies uitgebracht en de essentiële informatie ten behoeve van de besluitvorming is aanwezig.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Bart van Pagée

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 30 sep 2008