2019. Uitbreiding golfbaan De Haar, gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil Haarzuilens en omgeving herinrichten. Hiervoor is al een m.e.r.-procedure doorlopen (Groengebied Utrecht-West). De herinrichting wordt planologisch vastgelegd in een bestemmingsplanwijziging. Eén van de onderdelen van dit plan is de uitbreiding van Golfclub de Haar naar een 18-holes baan. Daarnaast wordt de bestaande golfbaan heringericht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-11-2007 Datum kennisgeving
07-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
14-11-2007 Adviesaanvraag
22-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-09-2012 Kennisgeving MER
06-09-2012 Ter inzage legging MER
19-11-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
13-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-02-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie is van mening dat uit het MER en de aanvulling daarop een goed beeld is te vormen van de effecten op het park in de (enigszins verwilderde) staat waarin het nu verkeert. Hiermee is aan de m.e.r.-technische verplichtingen voldaan. De Commissie constateert echter dat in het langdurige proces van ontwerpen geen totaalvisie op de cultuurhistorische- en natuurwaarden van het park is gemaakt: aan weke zaken hecht het bevoegd gezag (de gemeente Utrecht) de meeste waarde? Dit is belangrijk omdat uit het MER en de aanvulling geconcludeerd kan worden dat optimalisatie van:

  • zowel de golfbaan;
  • als de cultuurhistorische waarde van het park;
  • en de natuurwaarden in het park;
  • en toegankelijkheid van niet-golfende recreanten;

onverenigbaar is. Er moeten dus pijnlijke keuzes gemaakt worden, zowel voor de aanleg als bij het toekomstig beheer. Uit het MER en de aanvulling blijkt nu niet op welke gronden deze keuzes gemaakt zijn voor het huidige ontwerp (en evenmin welke principes leidend zullen zijn bij toekomstige keuzes in het kader van het beheer). Dit kan een risico vormen voor de cultuurhistorische- en natuurwaarden van het park. Daarom  adviseert de Commissie om voorafgaand aan besluitvorming een dergelijke totaalvisie op te stellen.

Toetsingsadvies
De Commissie heeft op 19 november 2012 een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht.

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:
Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte alternatieven en varianten met speciale aandacht voor: 

  • De begrenzing van het plangebied.
  • De locatie van bouwwerken, toegangsweg en parkeervoorzieningen.
  • De watervoorziening.
  • Openstelling van het gebied voor andere recreanten.

De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding van de golfbaan op: 

  • Het historische ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van het park en de beleving daarvan.
  • De in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend uit effecten op de waterkwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. ing. Ronald Buiting
dr. Hans Renes

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018