2023. Varkenshouderij van Dijck te Biest-Houtakker, gemeente Hilvarenbeek

De heer M.W.J. van Dijck is voornemens zijn bedrijf aan de Klein Westerwijk-sestraat 17 te Biest-Houtakker, gemeente Hilvarenbeek uit te breiden. De heer M.W.J. van Dijck  beschikt over een milieuvergunning met een grotere dieromvang. Echter deze is nog niet in werking getreden, omdat nog niet alle bouwvergunningen zijn verleend. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wet-houders van de gemeente Hilvarenbeek, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aan-vraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-11-2007 Adviesaanvraag
22-11-2007 Datum kennisgeving
22-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

• de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
• de bijdrage aan de lokale geurhinder;
• de fijn stofemissie.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exlan Consultants BV
dhr. M.W.J. van Dijck

Bevoegd gezag
Gemeente Hilvarenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018