2027. Waterplannen Fryslân 2010-2015

De provincie Fryslan en het Wetterskip Fryslan werken gezamenlijk aan een nieuw waterhuishoudingsplan respectievelijk waterbeheersplan. Deze plannen vormen het kader voor het waterbeheer in de provincie Fryslan voor de komende jaren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-11-2007 Adviesaanvraag
14-02-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
23-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het planMER
23-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
24-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

Omdat de beide plannen het kader vormen voor meerdere mogelijk m.e.r.-plichtige actviteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure gevolgd. De in het MER te betrekken activiteiten zijn met name:

 • Vasthouden, bergen en afvoeren
 • Visie Lauwersmeer
 • Duurzaam peilbeheer
 • Grondwaterwinningen/drinkwater
 • Boezemkaden
 • KRW-doelen en -gebieden
 • Bagger

In het advies voor reikwijdte en detailniveau vraagt de Commissie vooral aandacht voor het ontwikkelen van een integrale "waterstructuurvisie" op basis van een koppeling tussen de verschillende waterthema's. Verder is speciale aandacht nodig voor de eisen die vanuit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water worden gesteld en de gevolgen die dit heeft voor de waterthema's.

Toetsing van het MER

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat er essentiële informatie voor de besluitvorming ontbrak, ook nadat aanvullende informatie was aangeleverd. Uit het MER blijkt dat verschillende keuzes in de waterplannen mogelijk leiden tot negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Desondanks is geen "passende beoordeling" uitgevoerd. Daardoor zijn de gevolgen van de keuzes en de mogelijke maatregelen om deze gevolgen te voorkomen of te beperken onvoldoende duidelijk. Op grond van de beschikbare informatie kan geen goede integrale afweging worden gemaakt.

De Commissie adviseert om een (nieuwe) aanvulling op het MER op te stellen en deze nadrukkelijk te betrekken bij de definitieve besluitvorming over de waterplannen. Zij adviseert in de aanvulling een passende beoordeling op te nemen die inzicht biedt in:

 • de eisen voor het waterbeheer die voortvloeien uit de instandhoudingsdoelstellingen van de afzonderlijke Natura 2000-gebieden, in het bijzonder van de “sense of urgency gebieden”;
 • de keuzes en/of maatregelen die daarvoor nodig zijn, voorzover de waterplannen daarvoor het kader vormen;
 • de gevolgen van de voorgenomen beleidskeuzes  én alternatieven voor Natura 2000-gebieden; 
 • de ruimte die de beleidskeuzes en alternatieven bieden om effecten te mitigeren en/of instandhoudingsdoelen met aanvullende maatregelen  te realiseren.

Aanvulling op het MER

Als aanvulling op het MER heeft de Commissie de passende beoordeling getoetst die alsnog is opgesteld. De passende beoordeling geeft volgens de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming. Hieruit blijkt dat het voorgenomen boezempeilbeheer significante gevolgen zal hebben voor verschillende Natura 2000-gebieden. Er zijn mitigerende maatregelen voorzien, maar er is niet aangetoond dat daarmee aantasting van de natuurlijke kenmerken voorkomen wordt. Dat betekent dat in de planperiode extra maatregelen en/of een heroverweging van de keuze voor een vast boezempeil aan de orde kan zijn, in eerste instantie voor de 'sense of urgency gebieden'.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
drs. Henk van Wezel
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslan

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C27.3 tot 1-4-2011: Verlaging streefpeil oppervlaktewater >= 16cm >= 200ha in gevoelig gebied
D18.4 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging > 50.000 inwonerequivalenten
D19.1 tot 1-4-2011: Wateroverbrenging tussen stroomgebieden vanwege waterschaarste >75 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018