2035. Pluimveehouderij Laarman te Ruinen

De heer Laarman had aan de Munnekenweg 11 te Ruinen een vleeskalkoenenbedrijf voor 22.000 vleeskalkoenen in vier stallen. Hiervoor is een vergunning aanwezig. Het vleeskalkoenenbedrijf is later echter omgeschakeld naar een vleeskuikenbedrijf met 102.000 vleeskuikens. Momenteel wil de heer Laarman zijn bedrijf uitbreiden naar 132.000 vleeskuikens, waarbij één stal wordt bijgebouwd en vier stallen een emissiearm stalsysteem zullen krijgen. Daarnaast verwerkt de initiatiefnemer vleesproducten zelf, die vervolgens aan huis worden verkocht. Om die aanpassing en uitbreiding mogelijk te maken moet de gemeente een besluit nemen over de hiervoor benodigde milieuvergunning. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-12-2007 Adviesaanvraag
31-12-2007 Datum kennisgeving
31-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-11-2008 Kennisgeving MER
27-11-2008 Ter inzage legging MER
07-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de (fijn) stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nb-wet, Wgv en Blk 2005.

Door het bevoegd gezag is geconstateerd dat de initiatiefnemer reeds sinds medio 2007 vleeskuikens houdt binnen de aanwezige (kalkoen)stallen. Omdat zij verwacht dat de milieueffecten van de nieuwe inrichting acceptabel zijn heeft zij besloten tot tijdelijk gedogen van de nieuwe situatie. De initiatiefnemer is wel opgeroepen snel de vergunde situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Wanneer de vergunde situatie in 2009 (nog) niet overeenkomt met de feitelijke situatie treedt een dwangsom in werking.

De Commissie constateerde bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen die essentieel waren voor de besluitvorming. Dit betrof:

- de juridische uitgangspunten voor het voorkeursalternatief;
- de uitwerking van de vermestende en verzurende depositie;
- de  gebruikte gegevens in diverse berekeningen;
- de uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief;
- de uitwerking van de effecten op de concentraties fijn stof.

Hierop heeft de initiatiefnemer het MER aangevuld, maar nog steeds komt de Commissie tot de conclusie dat essentiële informatie ontbreekt. Deze ontbrekende informatie heeft betrekking op de aspecten verzurende en vermestende deposities, het meest milieuvriendelijke alternatief (mma), de cumulatieve geurberekeningen voor het mma en de fijn stof emissies. De Commissie adviseert het bevoegd gezag voor de verdere besluitvorming op deze punten nog nadere informatie te laten verstrekken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Hilko Ellen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. J. Laarman

Bevoegd gezag
Gemeente De Wolden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018