2041. Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen Noord-Brabant 2010-2015

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen werken gezamenlijk aan een nieuw waterhuishoudingsplan (WHP) respectievelijk 3 waterbeheersplannen (WBP's). Deze plannen vormen het kader voor het waterbeheer in de provincie Noord-Brabant voor de komende jaren.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
27-11-2007 Adviesaanvraag
27-11-2007 Datum kennisgeving
27-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-02-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Notitie reikwijdte en detailniveau
plan-MER
30-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
27-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de plannen (WHP en WBP's) wordt één plan-m.e.r. proces doorlopen. Zowel het WHP als de WBP's zijn mogelijk kaderstellend voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en/of bevatten activiteiten waarvoor passende beoorcdelingen nodig zijn ten aanzien van Natura 2000.

Reikwijdte en detailniveau
In het advies voor reikwijdte en detailniveau vraagt de Commissie vooral aandacht voor het ontwikkelen van een integrale "watervisie", Brabant-breed met eventueel regiospecifieke uitwerking, waarin de waterdoelen  zijn gebundeld en de koers is opgenomen hoe die doelen te bereiken. In de watervisie spelen Natura 2000-gebieden een belangrijke rol, in het bijzonder de sense of urgency gebieden.

Toetsing van het MER
Het plan-MER geeft voldoende inzicht in de mogelijke milieueffecten van maatregelen die in de waterplannen zijn opgenomen. De maatregelpakketten zijn vooral tot stand zijn gekomen door middel van zogenaamde gebiedsprocessen. Omdat de keuzes voor maatregelen vooral in de gebiedsprocessen zijn gemaakt, biedt het MER weinig ruimte voor een vergelijking van alternatieven. De gebiedsprocessen waren overigens voor een groot deel gericht op het oplossen of voorkomen van milieuproblemen.

De milieueffecten zijn in het MER beschreven in termen van kansen en risico's. De werkelijke milieueffecten zijn afhankelijk van de nadere uitwerking van maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Robbert de Vries
drs. Henk van Wezel
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap De Dommel
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3
C27.3 tot 1-4-2011: Verlaging streefpeil oppervlaktewater >= 16cm >= 200ha in gevoelig gebied
D18.4 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging > 50.000 inwonerequivalenten
D19.1 tot 1-4-2011: Wateroverbrenging tussen stroomgebieden vanwege waterschaarste >75 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018