2042. Vestiging twee varkenshouderijen met mestverwerkingsinstallatie door Van der Sande Projectontwikkeling BV

Van der Sande projectontwikkeling BV is voornemens een bestaande inrichting aan de Bladelsedijk 8 te Bladel uit te breiden met nieuwe stallen voor het huisvesten van 300 kraamzeugen, 960 guste en dragende zeugen, 6 dekberen, 300 opfokzeugen, 4800 gespeende biggen en 11.000 vleesvarkens. Ook wordt er een installatie gebouwd waarin mest kan worden verwerkt. Tevens wil Van der Sande BV een nieuw bedrijf oprichten aan de Hoef te Hulsel waarin totaal 280 kraamzeugen, 900 guste en dragende zeugen, 5 dekberen, 280 opfokzeugen, 4500 gespeende biggen en 10.00 vleesvarkens gehuisvest worden. Om dit mogelijk te maken moet er een vergunning komen op grond van de Wet milieubeheer, hierover dient het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een besluit te nemen. Tevens dient er een wijziging van het bestemmingsplan gewijzigd te worden, hierover dient de gemeenteraad van Reusel-De Mierden een besluit over te nemen. Het initiatief behelst in feite 2 inrichtingen en een mestverwerkings-installatie. Het is juridisch gezien nog niet geheel duidelijk of het hier gaat om een dan wel twee inrichtingen. Om die reden wordt in de richtlijnen opgenomen het MER uit te werken voor iedere inrichting apart alsmede voor beide inrichtingen tezamen. Door de ontwikkelingen in tijd, beleid, en herziene inzichten is de procedure is beëindigd. Het initiatief zal niet worden gerealiseerd. (Mededeling van de gemeente op 30 mei 2012) 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-01-2008 Adviesaanvraag
14-01-2008 Datum kennisgeving
14-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
12-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Door de ontwikkelingen in tijd, beleid, en herziene inzichten, is de procedure in mei 2012 beëindigd. Het initiatief zal niet worden gerealiseerd .

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van der Sande Projectontwikkeling BV

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018