2045. Uitbreiding varkenshouderij Familie Broeren, gemeente Zeewolde

De familie Broeren is voornemens een bestaand vleesvarkensbedrijf aan de Wulpweg 21 te Zeewolde uit te breiden. Voor deze locatie is in 1995 reeds een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor het houden van 4800 vleesvarkens. In de nieuwe situatie worden er vier nieuwe stallen gerealiseerd voor het houden van 2016 vleesvarkens. Deze nieuwe stallen zullen ook worden voorzien van een combiwasser. Om dit mogelijk te maken is er nieuwe vergunning nodig en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde dient hier hierover een besluit nemen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-01-2008 Adviesaanvraag
15-01-2008 Datum kennisgeving
15-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
17-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsing
24-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-02-2009 Kennisgeving MER
25-02-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling
20-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

De Commissie miste in het MER informatie die essentieel was voor de besluitvorming. Naar de mening van de Commissie behoefde het MER een aanvulling ten aanzien van:
- de uitwerking van de referentiesituatie en berekening van de overbelaste situatie bij geur;
- de onvolledige uitwerking van de belasting van de Natura 2000-gebieden;
- de werking van de ventilatiesystemen;
- de uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma);
- de samenvatting en
- de toetsing aan de IPPC-beleidslijn.

Verder constateerde de Commissie een aandachtspunt voor de verdere besluitvorming. Dit aandachtspunt betrof geen essentiële tekortkoming.

Op 19 mei 2009 heeft de initiatiefnemer een aanvulling op het MER aangeleverd. Hoewel de aanvulling op het MER op alle geconstateerde tekortkomingen is ingegaan, is de Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop niet alle essentiële informatie bevat. Het milieubelang kan hierdoor onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling missen nog essentiële informatie ten aanzien van de onderbouwing van de haalbaarheid van de ventilatiedebieten, het mma en de samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
ir. Johan Zonderland

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Agra-Matic B.V.
Familie Broeren

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 13 nov 2018