2048. Bestemmingsplan buitengebied Westerkwartier

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast willen een gezamenlijk bestemmingsplan opstellen voor het buitengebied van de regio Westerkwartier. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve veehouderij, natuurontwikkeling (ecologische hoofdstructuur) en recreatie. Het op te stellen bestemmingsplan is plan-m.e.r.-plichtig.  

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
24-01-2008 Adviesaanvraag
18-03-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
toetsing planMER
17-09-2008 Kennisgeving MER
17-09-2008 Ter inzage legging MER
18-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
toetsing aanvulling op het planMER
15-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
toetsings 2e aanvulling op het planMER
20-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het nieuwe bestemmingsplan zal ruimte bieden aan activiteiten die mogelijk invloed hebben op:

  • natuurwaarden, met name de Natura 2000-gebieden het Leekstermeer, het Lauwersmeer en de Bakkeveense duinen, maar ook de ecologische hoofdstructuur, en
  • landschappelijke/cultuurhistorische waarden zoals houtsingels, wierden, dijken en diepen, zandruggen, veenmoerassen, waterlopen en kronkelsloten.

Tijdens de toetsing bleek dat er nog niet voldoende informatie was ten aanzien van de ontwikkelingen op het landgoed Nienoord en de effecten op beschermde natuur. Deze aanvullende informatie is aangeleverd.

De Commissie is van oordeel dat het plan-MER en de aanvullende informatie tezamen de essentiële informatie bevatten om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming.

Het MER en de aanvullende informatie geven voldoende informatie over de effecten op luchtkwaliteit en geur. Ook wordt voor deze fase van de besluitvorming in afdoende mate ingegaan op de activiteiten op landgoed Nienoord en de effecten daarvan. Verder deelt de Commissie de conclusie dat “significant negatieve gevolgen op Natura 2000 met het voorliggende plan niet zijn uit te sluiten”.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Marum

Bevoegd gezag
Gemeente Marum
Gemeente Grootegast
Gemeente Leek
Gemeente Zuidhorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018