2051. Herinrichting recreatiegebied Nieuw Hulckesteijn, gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk wil dag- en verblijfsrecreatie  aan de Zuidelijke Randmeren ontwikkelen en uitbreiden. Het plan bestaat uit: havenactiviteiten: verplaatsen en uitbreiden van de bestaande jachthaven van 220 tot 500 ligplaatsen; uitbreiding van 30 naar 200 ligplaatsen voor passanten; verplaatsing van de huidige werkhaven en behoud van de vissershaven met  100 ligplaatsen; versterking van watersportmogelijkheden en uitbreiding strand; de bouw van 400 nieuwe recreatie-eenheden met bijbehorende voorzieningen en horeca en vermindering van vaste staanplaatsen op de huidige camping; verbeteren van de bereikbaarheid van het recreatiegebied en aanleg van minimaal 800 parkeervoorzieningen. Om deze activiteiten mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor de besluitvorming hierover is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-02-2008 Adviesaanvraag
14-02-2008 Datum kennisgeving
14-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
16-04-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-03-2010 Kennisgeving MER
10-03-2010 Ter inzage legging MER
13-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De haven ligt in de Zuidelijke Randmeren en aan de Veluwe. De Commissie vraagt in haar advies speciale aandacht voor natuur en landschap aangezien de Randmeren en de Veluwe zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden en de omgeving als Nationaal landschap.

De Commissie miste in het MER op een aantal punten informatie die naar haar mening essentieel is voor de besluitvorming. Het betreft:

  • het aantal vaarbewegingen van de recreatievaart;
  • het omgaan met grond, slib en heien in de aanlegfase;
  • de gevolgen voor natuur door aanleg en gebruik.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiƫle informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. Het valt de Commissie op dat de informatie in de aanvulling over de grondbalans en ontgravingen grote verschillen laat zien ten opzichte van de informatie in het MER. De Commissie adviseert met betrekking tot heien bij de besluitvorming aan te geven wanneer moet worden overgegaan tot een andere uitvoeringsmethode.

Het natuuronderzoek dat beschikbaar is gekomen met de aanvulling geeft voldoende duidelijkheid over de natuurwaarden in het plangebied. De mogelijke gevolgen van de activiteit voor deze beschermde soorten zijn in de aanvulling helder beschreven. De gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van de nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn ook voldoende inzichtelijk gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Interhuis Nieuw Hulckesteijn BV

Bevoegd gezag
Gemeente Nijkerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018