2057. Uitbreiding varkenshouderij Van Duijnhoven, gemeente Sint-Oedenrode

De heer B.H. van Duijnhoven is voornemens een bestaande varkenshouderij aan de Spierkesweg 9a Sint-Oedenrode uit te breiden. Nieuwe stallen zullen worden gerealiseerd voor het huisvesten van 12.128 vleesvarkens. Om dit mogelijk te maken is er een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oederode dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-02-2008 Adviesaanvraag
28-02-2008 Datum kennisgeving
28-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-04-2010 Kennisgeving MER
01-04-2010 Ter inzage legging MER
08-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
16-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. D.H. van Duijnhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Sint-Oedenrode

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018