2059. Structuurplan De Marslanden Fase II, gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg is voornemens de woonwijk De Marslanden – ten noorden van de stad – uit te breiden tot circa 3500 woningen. Het gebied is opgedeeld in twee fases. Op dit moment is fase I ongeveer voor de helft gerealiseerd, voor het laatste deel wordt er nog een deelplan in procedure gebracht. De realisatie wordt verwacht in 2012. Om tot een goede voortgang en verdere ontwikkelingen van De Marslanden te komen wordt nu de uitwerking van fase II opgepakt door de structuurschets uit 1997 te actualiseren. Hiertoe wordt een structuurplan opgesteld. Bij gefaseerde uitvoering is niet de omvang van de eerste fase maatgevend voor de m.e.r.-plicht, maar de totale omvang van de voorgenomen activiteit. Omdat in De Marslanden fase II in totaal maximaal 2200 woningen worden gebouwd is het structuurplan dus plan-m.e.r.-plichtig.

Procedure en adviezen

plan-mer
28-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-04-2008 Kennisgeving MER
10-04-2008 Ter inzage legging MER
29-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans van Kempen
dr. Heleen van Londen
ir. Ton van der Maarel
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hardenberg

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018