2067. Stadsvisie Harlingen 2025

De gemeente Harlingen bereidt een structuurvisie voor. Hiermee stelt zij kaders vast voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling in de periode tot 2025. Belangrijke onderdelen van de structuurvisie zijn: de uitbreiding van een zeehaven en een jachthaven; de versteviging van de zeewering; herstructurering van verschillende bedrijventerreinen; de opwaardering van de N31. Voor sommige onderdelen is het bevoegd gezag de provincie Friesland, het waterschap of het rijk.

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
18-03-2008 Adviesaanvraag
25-03-2008 Datum kennisgeving
25-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-06-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van het vaststellen van een structuurvisie is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

De Commissie adviseert om in het MER aandacht te besteden aan:

  • een onderbouwing van de behoefte aan uitbreiding van de zee- en jachthaven, kadegebonden bedrijventerreinen en recreatieve ontwikkeling;
  • inzicht in de ligging en omvang van de bestaande knelpunten en gevoeligheden op het gebied van bodemkwaliteit, water, natuur, landschap, bereikbaarheid en luchtkwaliteit;
  • inzicht in de ruimtelijke randvoorwaarden die wet- en regelgeving stellen aan toekomstige (deel)ontwikkelingen in het gebied;
  • de ontwikkeling van (locatie)alternatieven voor uitbreiding van de haven, realisatie van de jachthavencapaciteit en de recreatieve ontwikkeling in het Westerzeedijkgebied gegeven de knelpunten en gevoeligheden;
  • de ontwikkeling van scenario’s voor de opwaardering van de N31 en de realisatie van de wijziging van de zeedijk inclusief de natuurontwikkeling buitendijks;
  • het ontwikkelen van één of meer integrale combinaties van alternatieven en scenario’s.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
ir. Casper van der Giessen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harlingen

Bevoegd gezag
Gemeente Harlingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018