2071. Uitbreiding varkenshouderij Varlebo BV, gemeente Weert

Varlebo B.V. is voornemens een bestaande varkenshouderij aan de St. Sebastiaanskapel 9a in Weert uit te breiden. In de nieuwe situatie worden de bestaande stallen voorzien van luchtwassers en er worden zes nieuwe stallen gerealiseerd voor het huisvesten van 622 dragende zeugen, 336 kraamzeugen, 600 opfokzeugen, 6160 speenbiggen en 6 dekberen. Om dit mogelijk te maken is er een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek dient hier hierover een besluit nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-03-2008 Adviesaanvraag
27-03-2008 Datum kennisgeving
27-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-04-2009 Kennisgeving MER
09-04-2009 Ter inzage legging MER
10-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-wezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.

De Commissie signaleerde wel een aantal aandachtspunten, die echter niet essentieel zijn voor de besluitvorming:
• de uitwerking en berekening van de geurbelasting;
• een beoordeling of sprake is van een 'Regelmatige Afwijking van de Re-presentatieve Bedrijfssituatie' (RA-RBS).

De Commissie adviseert om bij de vergunningverlening hier alsnog aandacht aan te besteden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varlebo B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018