2072. IJsselsprong gemeente Brummen, Voorst en Zutphen

De gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen en de provincie Gelderland willen het gebied ten westen van Zutphen integraal ontwikkelen. De regionale opgaven voor hoogwaterbescherming, woningen, nieuwe infrastructuur en het versterken van landschap, natuur en cultuurhistorie worden uitgewerkt in het plan IJsselsprong. De eerste stap hiertoe is het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie. De belangrijkste keuze in de intergemeentelijke structuurvisie is het alternatief met een nevengeul in de IJssel vóór “De Hoven” langs als advies aan de staatssecretaris ter vervanging van de maatregelen uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. De staatssecretaris neemt naar verwachting in het najaar van 2008 een besluit over de vervangende maatregelen.

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
20-03-2008 Kennisgeving MER
20-03-2008 Ter inzage legging MER
27-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Welke gevolgen de alternatieven hebben voor specifieke (beschermde) soorten en habitats wordt uit het MER en de passende beoordeling volgens de Commissie onvoldoende duidelijk. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Daarmee is niet duidelijk of één van de alternatieven minder gevolgen heeft voor natuurwaarden in het gebied dan een ander. Dit beschouwt de Commissie als essentiële informatie voor de besluitvorming over één van de alternatieven.

Specifiek voor de besluitvorming over ingrepen met gevolgen op Natura 2000-gebieden moet ook duidelijk zijn of significant negatieve gevolgen (in cumulatie) kunnen worden uitgesloten en, als er wel significant negatieve gevolgen te verwachten zijn, dat geen alternatieven mogelijk zijn met minder gevolgen op deze Natura 2000-gebieden. Gezien de ligging van de alternatieven zijn significante gevolgen niet uit te sluiten.

De Commissie adviseert voordat het besluit wordt genomen in een aanvulling op het MER op basis van nader ecologisch onderzoek inzichtelijk te maken:

  • waar (beschermde) soorten en habitats voorkomen;
  • hoe groot de gevolgen zijn van de alternatieven op deze (beschermde) soorten en habitats en hoe de alternatieven hierin verschillen;
  • de gevolgen te toetsen aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden en de beleidsdoelstellingen voor de EHS.

De alternatieven voor invulling van de woningbouw en infrastructuur en de beschrijving van de gevolgen daarvan sluit aan bij de besluitvorming op hoofdlijnen zoals aangegeven in de ontwerp intergemeentelijke structuurvisie. De ontwerp intergemeentelijke structuurvisie laat voldoende variatieruimte voor een nadere uitwerking in het vervolg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zutphen
Gemeente Voorst
Gemeente Brummen

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen
Gemeente Voorst
Gemeente Brummen
Projectbureau IJsselsprong

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.1 Aanleg hoofdweg
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018