2074. Zilverzandwinning Sigrano te Heerlen

Het bedrijf Sigrano Nederland BV wil haar huidige winlocatie van zilverzand, gelegen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf, uitbreiden. De komende tien jaar is Sigrano van plan 1.9 miljoen m3 zilverzand te winnen. De provincie Limburg is het bevoegde gezag. Het initiatief niet m.e.r.-plichtig. De initiatiefnemer heeft er voor gekozen de m.e.r.-procedure vrijwillig te doorlopen. 

Procedure en adviezen

besluit MER
27-03-2008 Adviesaanvraag
02-04-2008 Datum kennisgeving
02-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
09-06-2008 Advies uitgebracht
advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Boven de beoogde winlocatie ligt een steenberg van 1,5 miljoen m3 waarvan 1,3 miljoen m3 vergraven moet worden om het zilverzand te kunnen winnen.

Dit gesteente wordt binnen het plangebied hergebruikt. Het MER dient de miliekundige kwaliteit van het gesteente te onderzoeken in verband met de mogelijke uitloging van schadelijke stoffen naar het grondwater. 

Het plangebied grenst aan Natura 2000-gebied Brunssummerheide. In verband met de mogelijke gevolgen van de huidige winning op dit natuurgebied is op last van de Raad van State (uitspraak van 26 maart 2008) een deel van de huidige winactiviteiten stilgelegd. Het MER dient te onderzoeken in hoeverre het voornemen significante gevolgen heeft voor de Brunssummerheide.

Naast de afwerkingsalternatieven uit de startnotitie dient ook de visie van Parkstad Limburg op het zandgroevengebied als volwaardig alternatief in het MER te worden beschreven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Bart van Pagée
ir. Jos Rademakers
ir. Theo Witjes

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sigrano Nederland BV

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 09 jun 2008