2075. Synthesegasproductie-installatie Europoort, Rotterdam

Darwin Business Partners B.V. heeft het voornemen om in Rotterdam Europoort een synthesegasproductie-installatie te realiseren. De initiatiefnemer vraagt hiervoor een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer aan bij de provincie Zuid Holland. In de installatie zullen afvalstoffen worden omgezet in een gasvormige energiedrager (syngas). Dit gas worden ingezet als aardgasvervanger.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-04-2008 Adviesaanvraag
02-04-2008 Datum kennisgeving
02-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
11-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
toetsing
28-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-08-2009 Kennisgeving MER
03-08-2009 Ter inzage legging MER
12-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het is het voornemen om de vergassingsinstallatie in de nabijheid van de synthesegasgebruiker Archer Daniel Midland (ADM) te plaatsen. Het te produceren synthesegas zal (een gedeelte van) het aardgas dat bij ADM gebruikt wordt, vervangen. Een deel van de milieueffecten van het voorliggende initiatief zal pas na gebruik van het synthesegas bij ADM optreden. Hierdoor is het van belang om in het MER inzicht te geven in de milieueffecten van de toepassing van dit synthesegas bij ADM.

 

In het MER is een beschrijving van de te vergunnen installatie en de wijze van toepassing van het geproduceerde synthesegas opgenomen, met daarbij

  • een beschrijving van de samenstelling, type, herkomst en acceptatie van het te gebruiken afval (RDF);
  • een beschrijving, op basis van verschillende brandstofscenario’s en de daaraan gerelateerde capaciteit van de installatie, van de emissiekenmerken van de installatie en de gastoepassing;
  • een vergelijking van de emissies van de gastoepassing met de emissies bij gebruik van aardgas;
  • een toelichting op het elektrisch en totaal energetisch rendement van de installatie inclusief het energetisch rendement (warmte, elektriciteit) van de synthesegas toepassing.

De Commissie is van oordeel dat hoewel de essentiële informatie in het MER aanwezig is het MER moeilijk toegankelijk is en op onderdelen onjuistheden bevat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Darwin Business partners B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018