2076. Structuurvisie Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop is bezig met het opstellen van een structuurvisie voor haar gehele grondgebied. In deze structuurvisie wil de gemeente onder andere een concentratie van glastuinbouw op een andere locatie realiseren. Vanwege deze glastuinbouw concentratie en de mogelijk significant negatieve effecten op de Natura 2000 gebieden "de Nieuwkoopse plassen"en "de Haeck" wordt een plan-milieueffectrapportage doorlopen.  

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
16-04-2008 Adviesaanvraag
02-06-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Plan-MER
29-01-2009 Kennisgeving MER
29-01-2009 Ter inzage legging MER
30-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
aanvulling op het plan-MER
20-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport een beschrijving te geven van de visie waaruit de diverse ontwikkelingen vorm krijgen. Daarnaast adviseert zij om een beschrijving te geven van de behoefte, de ambities en eventuele scenario’s voor de voorgenomen activiteiten, met name de onderdelen glastuinbouw en de (extensieve) recreatie, aandachtspunt hierbij is de mogelijkheid voor het combineren van waterberging en natuurontwikkeling.

Het plan-MER en de aanvulling daarop geven een eerste globale inschatting van de milieurisico’s van de specifieke planonderdelen. Het maakt echter niet voldoende aannemelijk of initiatieven haalbaar zullen zijn, gegeven de milieurandvoorwaarden. Dit wordt pas in vervolgstappen onderzocht. Deze benadering heeft als risico dat wanneer bij verdere uitwerking blijkt dat planonderdelen in de beoogde omvang of op de beoogde locatie niet haalbaar blijken te zijn met het oog op met name effecten op natuur, dit mogelijk moet leiden tot een hernieuwde strategische afweging.

De Structuurvisie 2040 is mede bedoeld om de vestiging van het voorkeursrecht op de glastuinbouwlocatie "Noordse Buurt" te legitimeren. De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling erop aannemelijk maken dat er geen significante verslechtering op natuur door de sanering (het amoveren van de kassen) van de glastuinbouwlocatie “Noordse Buurt” te verwachten is.

De Commissie is echter tevens van oordeel dat voor de overige beleidsvoornemens (de woningbouw, de recreatie op, rond en nabij De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck en de herstructurering van de Noordse Buurt waaronder een wijziging van de grondwaterpeilen) de behoefte, de locaties en de mogelijke milieueffecten onvoldoende onderbouwd zijn. De inschatting in het plan-MER dat de beleidsvoornemens gerealiseerd kunnen worden zonder significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied “De Nieuwkoopse plassen en de Haeck”, acht de Commissie vooralsnog onvoldoende onderbouwd en niet uit te sluiten. De Commissie is van oordeel dat een “passende beoordeling” en inzicht in de randvoorwaarden voor ontwikkelingen in en rondom het Natura 2000-gebied nodig is.

De Commissie adviseert bovenstaande verder uit te werken en op te nemen in het plan-MER bij de structuurvisie 2020.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Leo Oprel
ir. Kuindert van der Spek
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nieuwkoop

Bevoegd gezag
Gemeente Nieuwkoop

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha
D11.4 tot 1-4-2011: Glastuinbouwgebied >= 50ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018