2077. Structuurvisie 't Opbroek, gemeente Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten is voornemens aan de westkant van Rijssen in het gebied ‘t Opbroek een woonwijk en een sportpark te realiseren. De invulling van het gebied wordt vastgelegd in de Structuurvisie ’t Opbroek. Het plan bevindt zich met naar schatting circa 2.000 woningen op de rand van de m.e.r.-plicht. De gemeente wil het milieubelang volledig in de planvorming betrekken en heeft daarom besloten om een plan-m.e.r.-procedure te doorlopen.

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
09-04-2008 Datum kennisgeving
09-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
09-07-2008 Adviesaanvraag
02-10-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de behoefteraming;
  • een samenhangend stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp van de situering van infrastructuur, woningen, voorzieningen en groenblauwe structuren; 
  • de mogelijkheden voor fasering en de mogelijke gevolgen als minder of meer woningen worden gerealiseerd;
  • inzicht dat het initiatief realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) en de Wet geluidhinder;
  • een vergelijking van de milieueffecten van de verschillende alternatieven op de aspecten bodem en water, natuur, mobiliteit, landschap, cultuurhistorie en archeologie. De waarderingskaders die daarbij gebruikt worden moeten expliciet worden benoemd in het MER;

·

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans van Kempen
dr. Heleen van Londen
ir. Ton van der Maarel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijssen-Holten

Bevoegd gezag
Gemeente Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018