2080. Uitbreiding zeugenhouderij De Jong te Lunteren, gemeente Ede

De heer C. de Jong is voornemens een bestaande zeugenhouderij uit te breiden aan de Buzerseweg 17 te Lunteren. Er wordt een nieuw stal gerealiseerd voor het huisvesten voor circa 1700 zeugen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Ede een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld door De Jong.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-2008 Adviesaanvraag
16-04-2008 Datum kennisgeving
16-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
27-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-03-2011 Kennisgeving MER
16-03-2011 Ter inzage legging MER
24-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
08-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2011 Kennisgeving MER
08-06-2011 Ter inzage legging MER
05-07-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat het MER helder en bondig is geschreven. De informatie is goed navolgbaar. De Commissie signaleerde echter bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. De initiatiefnemer heeft daarop een aanvulling aangeleverd met informatie over de navolgende onderdelen:

  • het ventilatiesyteem en de uitkomsten van de emissieberekeningen;
  • de geohydrologische effecten als gevolg van het toepassen van het "GEO-Balance" syteem;
  • de immissies van de houtkachel;
  • de cumulatieve geurhinder;
  • de geluidsbelasting voor de omgeving.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tesamen de milieuinformatie aan wezig is.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. C. de Jong

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018