2086. Offshore windpark De Ruyter Oost

De bouw en exploitatie van een offshore windpark ten noorden van de Waddeneilanden door RWE Offshore Wind Nederland B.V.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-2008 Datum kennisgeving
21-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2008 Adviesaanvraag
11-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

aantal jaren een moratorium geheerst. Na de opheffing hiervan is in 2006 een groot aantal vergunning- en m.e.r.-procedures tegelijkertijd gestart, door meerdere initiatiefnemers. De gepubliceerde initiatieven vertonen grote overeenkomsten. Vanwege de consistentie is er bij deze projecten voor gekozen standaardrichtlijnen op te stellen, geldig voor ieder project. Ook het onderhavige richtlijnenadvies is hierop gebaseerd. In deze projecten is ten opzichte van de eerdere richtlijnadviezen speciale aandacht gevraagd voor de fundering van de windturbines (in verband met onderwatergeluid).

De Commissie heeft voor de projecten 2086 en 2087 het richtlijnenadvies in één document uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. J. Nipius
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Offshore Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018