2095. Transformatie Veghel Zuidoost

De gemeente Veghel wil aan de zuid-oostzijde in het gebied Veghels Buiten ca 2000 woningen realiseren. In mei 2008 werd hiervoor een Structuurvisie ondersteund met plan-MER vastgesteld door de gemeenteraad. De Commissie is gevraagd het plan-MER te toetsen met het oog op een eventueel op  te stellen besluit-MER.

Procedure en adviezen

Plan-MER
09-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het plan-MER van goede kwaliteit is, omdat:

  • de drie ontwikkelde alternatieve modellen (Groene Mal, Parelsnoer en Mix) een goed beeld geven van verschillende reële inrichtingsopties, gegeven de karakteristieke eigenschappen van het gebied;
  • er goed gebruik is gemaakt van GIS  kaarten om de bestaande kwaliteiten in het gebied aan te duiden;
  • de effecten van de drie modellen op inzichtelijke wijze kwalitatief onderling zijn vergeleken.  

Het model Groene Mal is in het plan-MER als voorkeursalternatief aangemerkt en vastgelegd in het Structuurplan. Bij de verdere uitwerking van dit model ten behoeve van het bestemmingsplan verdienen in een (eventueel) besluit-MER de volgende punten expliciet aandacht:

  • alternatieve opties voor een duurzame energievoorziening incl. hun ruimtebeslag;
  • duurzame invulling van de groenstructuur tussen de bebouwingskernen;
  • kwantitatieve beschrijving van de effecten  gerelateerd aan verkeer (geluid en luchtkwaliteit) en op de waterhuishouding met daaraan gekoppeld de kansen voor natuurontwikkeling in het plangebied en het beekdal van de Aa.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
drs. Henk van Kessel
drs. Jacques Leemans
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018