2097. Bouw van een warmtekrachtcentrale door NUON te Diemen

Nuon Power Generation BV heeft het voornemen om een warmtekrachtcentrale te ontwikkelen op haar bestaande productielocatie aan de Overdiemerweg te Diemen. De STEG-eenheid (SToom En Gasturbine) zal maximaal 550 MWe en 250 MWth gaan produceren. Ten behoeve van besluitvorming over een Wm vergunning en vergunningen Wvo en Wwh wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-04-2008 Adviesaanvraag
29-04-2008 Datum kennisgeving
29-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-04-2009 Kennisgeving MER
22-04-2009 Ter inzage legging MER
24-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraag in haar advies met name aandacht voor:

  • een toelichting op de gekozen bedrijfsvoering en het daarmee samenhangende elektrisch en totaal rendement;
  • een kwantificering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals CO2, NOx, SO2 en fijn stof  (zowel voor vollast als deellast) en inzicht in de gevolgen van deze uitstoot;
  • de wijze en de punten waarop koelwaterinname en –lozing plaatsvindt, de (frequentie van de) omstandigheden waarin deze punten gebruikt zullen worden, en de effecten van deze koelwaterinname en –lozing op het waterleven van het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJmeer;
  • een beschrijving van de nadelige significante gevolgen op het Natura 2000-gebied ‘Markermeer-IJmeer’ en de (P)EHS;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor  burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Power Generation B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 12 jun 2009