2105. Uitbreiding gemengd veehouderijbedrijf Wijen, gemeente Weert

De heer P.G.W. Wijen is voornemens een pluimveebedrijf met een varkenshouderijtak aan de Laarderweg 70 te Weert uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert dient hierover een sluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-05-2008 Adviesaanvraag
21-05-2008 Datum kennisgeving
21-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
23-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. P.G.W. Wijen

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018