2116. Wegennetwerk regio Arnhem - Nijmegen (ViA15)

Rijkswaterstaat wil de bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen verbeteren. Hiervoor is de Tracéwet-procedure gestart. Het doortrekken van de A15 naar de A12 maakt deel uit van de te onderzoeken alternatieven. De Commissie is van mening dat het MER een onvolledig beeld geeft van de milieueffecten van de verschillende alternatieven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-05-2008 Datum kennisgeving
13-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
10-06-2008 Adviesaanvraag
09-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-08-2011 Kennisgeving MER
16-08-2011 Ter inzage legging MER
03-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie vindt dat er essentiële informatie in het MER ontbreekt. De informatie is onvoldoende inzichtelijk weergegeven en de natuurinformatie is onvolledig. Het milieubelang kan daarom niet volwaardig worden meegewogen bij de bepaling van het standpunt over het verder uit te werken alternatief in het Ontwerp Tracébesluit. In haar toetsingsadvies zegt de Commissie:

  • De probleemanalyse en de gekozen criteria voor doelbereik maken niet inzichtelijk of de alternatieven de verkeersproblemen op het onderliggend wegennet oplossen.
  • De beschrijving van de effecten op natuur maakt onvoldoende aannemelijk of alle alternatieven voldoen aan het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet voor Natura 2000-gebieden.
  • De vergelijking van de alternatieven is onvolledig omdat de tunnelvariant in deze vergelijking ontbreekt.
  • De samenvattende tabel over de effectbeoordeling in het hoofdrapport geeft voor een aantal aspecten geen juist beeld van het verschil tussen de alternatieven.


Richtlijnen

In haar Richtlijnenadvies vroeg de Commissie om een onderbouwing van het selectieproces van de alternatieven op verkeer, natuur en hoogwaterveiligheid. En een beschrijving van de alternatieven op:

  • het aspect verkeer en vervoer en de effecten op het woon- en leefmilieu;
  • de effecten op het landschap;
  • de effecten op de Natura 2000-gebieden en Ecologische Hoofdstructuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018