2129. Provinciaal Waterplan 2010-2015 en vier Waterbeheersplannen Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland stelt een nieuw Water(huishoudings)plan op voor de periode 2010-2015. De 4 Zuid-Hollandse hoogheemraadschappen / waterschappen stellen voor dezelfde periode nieuwe waterbeheerplannen op. Deze plannen vormen het strategische kader voor het integrale waterbeleid in Zuid-Holland.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
19-06-2008 Adviesaanvraag
24-09-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-MER
17-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
27-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de herziening van de 5 waterplannen wordt een gezamenlijke plan-m.e.r.-procedure gevolgd.

Reikwijdte en detailniveau
In het advies voor reikwijdte en detailniveau heeft de Commissie vooral aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • een integrale beschouwing van ambities en wateropgaven voor de lange termijn, op basis waarvan doelen voor de korte termijn kunnen worden afgeleid;
  • mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden, vooral gebieden waarvoor een "sense of urgency" voor de wateropgave.

Toetsing van het MER
Het plan-MER geeft voldoende inzicht in de mogelijke milieueffecten van maatregelen die in de waterplannen zijn opgenomen. De maatregelpakketten zijn vooral tot stand zijn gekomen door middel van zogenaamde gebiedsprocessen. Omdat de keuzes voor maatregelen vooral in de gebiedsprocessen zijn gemaakt, biedt het MER weinig ruimte voor een vergelijking van alternatieven. De gebiedsprocessen waren overigens voor een groot deel gericht op het oplossen of voorkomen van milieuproblemen.

Het MER bevat een globale beoordeling van effecten van het "voorkeursalternatief" en van mogelijke alternatieven binnen een aantal beleidssporen. In een aparte voortoets is helder inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Kuindert van der Spek
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland
Waterschap Schieland en de Krimpenwaard
Waterschap Hollandse Delta
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Schieland en Krimpenwaard
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
C13.0 tot 1-4-2011: Landaanwinning, droogmakerij, indijking >= 200ha
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)
C15.2 tot 1-4-2011: Aanleg waterbekken of stuwmeer, inhoud >= 10 miljoen m3
C18.6 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging >= 150.000 inwonerequivalenten
C27.3 tot 1-4-2011: Verlaging streefpeil oppervlaktewater >= 16cm >= 200ha in gevoelig gebied
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding
D12.2 tot 1-4-2011: Kustverdedigingswerken: aanleg, wijziging of uitbreiding (m.u.v. onderhoud of herstel)
D15.1 tot 1-4-2011: Bronbemaling bij bouwputten, bodemsanering en proefwinningen, >= 3 miljoen m3 per jaar
D15.2 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 1,5 miljoen m3 per jaar
D15.3 tot 1-4-2011: Waterbekken of stuwmeer aanleggen, inhoud >=5 miljoen m3
D19.1 tot 1-4-2011: Wateroverbrenging tussen stroomgebieden vanwege waterschaarste >75 miljoen m3 per jaar
D19.2 tot 1-4-2011: Wateroverbrenging (andere) bij >3% uit bekken >= 2 miljard m3 debiet

Bijgewerkt op: 10 jul 2018