213. Mestverwerkingsinstallatie 'Scarabee' te Venray (II)

Scarabee wilde een proeffabriek oprichten voor verwerking van 50.000 ton drijfmest en 20.000 ton vaste mest   

Procedure en adviezen

ontheffing
27-12-1988 Adviesaanvraag
04-01-1989 Datum kennisgeving
04-01-1989 Ter inzage legging van de informatie
03-02-1989 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing
Advies over ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

In het advies kwam de Commissie tot de conclusie, dat de voorgenomen installatie te Ysselsteyn (gem. Venray), met geringe emissies van stikstofoxiden en ammoniak, een nuttige bijdrage zou leveren aan de vermindering van de verzuring en vermesting in de regio en dat van het oprichten en in bedrijf houden van deze installatie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zouden zijn te verwachten. De Commissie merkte daarbij op dat geurhinder in de directe omgeving, vooral tijdens de proefperiode, niet was uit te sluiten. Zij achtte het echter alles overwegend niet nodig om de procedure van milieueffectrapportage te laten doorlopen voor verlening van Aw- en Wvo-vergunningen.

De beide ministers verleenden daarop de ontheffing. Hiertegen werd echter beroep aangetekend bij de Raad van State. In de uitspraak van 23 juni 1989 oordeelde de voorzitter van de afdeling geschillen van bestuur dat de mestverwerkingsinstallatie geen belangrijke gevolgen zou hebben voor het milieu, en dat de ontheffing terecht was verleend.

Omdat het er naar uit zag dat het politieke draagvlak in de gemeenteraad van Venray aan et afbrokkelen was, diende Scarabee een nieuw verzoek tot ontheffing in voor een andere locatie, de locatie Heide (eveneens gemeente Venray). De Commissie gaf in haar advies aan dat zij deze locatie vanuit milieuoogpunt gunstiger beoordeelde omdat die verder van de woonbebouwing was verwijderd. Ook de Ministers stemden in met ontheffing voor de nieuwe locatie.

Scarabee zag echter af van de bouw van een installatie in Venray. Inmiddels was de bouw van een proefinstallatie in Sevenum gestart; Scarabee wilde verder in samenwerking met de COVAK1.

 

1 Zie ook project 190.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Best
dr. ir. Coumans
dr. Heiko Nieboer
ir. in 't Veld

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Scarabee Waste Conversion BV i.o.

Bevoegd gezag
Limburg
Zuiveringschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008