2142. Natuurontwikkeling Dannemeer Groningen

Dienst Landelijk Gebied Groningen (DLG) heeft het voornemen om in het gebied Dannemeer 616 hectare landbouwgebied te herinrichten en te ontwikkelen tot natuur. Het Dannemeer is de laatste schakel in het Strategisch groenproject Midden-Groningen. Om de natuurontwikkeling mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan van de gemeente Slochteren gewijzigd en is een ontgrondingvergunning van de provincie Groningen nodig.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-07-2008 Adviesaanvraag
02-08-2008 Datum kennisgeving
02-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
25-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-10-2009 Kennisgeving MER
19-10-2009 Ter inzage legging MER
11-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • een zodanige beschrijving van de hoofd- en nevendoelstelling dat zij gebruikt kunnen worden bij zowel de afbakening als het doelbereik van de alternatieven of varianten;
  • een onderbouwing van de ontwikkeling en inperking van de alternatieven of varianten;
  • een beschrijving van de negatieve gevolgen maar vooral ook de kansen en positieve gevolgen voor natuur, landschap en recreatie.

Bij de toetsing bracht de Commissie een positief oordeel uit over het MER. Naar aanleiding van de informatie in het MER benadrukte zij in het toetsingsadvies om bij verdere besluitvorming het te kiezen alternatief verder te optimaliseren voor zowel het natuurdoel "moeras", als het beheerdoel "begeleid natuurlijk systeem".

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
ir. Bert van Ee
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018