2148. Oprichting vleesvarkensbedrijf Mts. Loohuis-Hagedoorn, gemeente Tubbergen

Maatschap Loohuis-Hagedoorn is voornemens een vleesvarkensbedrijf aan de Witteveenseweg ongenummerd op te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-08-2008 Adviesaanvraag
20-08-2008 Datum kennisgeving
20-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
22-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-07-2009 Kennisgeving MER
22-07-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling
04-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijnstof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie miste in het MER informatie die essentieel was voor de besluitvorming. Naar de mening van de Commissie behoefde het MER een aanvulling ten aanzien van: 
   • de uitwerking van de ammoniakemissie en -depositie in relatie tot 
      Natura 2000-gebieden;   
   • de uitwerking van fijn stof;
   • de invoergegevens en
   • de samenvatting.

Bovenstaande punten zijn vervat in een memo dat op 22 september 2009 is toegezonden aan het bevoegd gezag. De initiatiefnemer heeft op basis van het memo een aanvulling ingediend bij het bevoegd gezag. De aanvulling is op 4 november 2009 met een verzoek om advies aan de Commissie aangeboden. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de Wm-vergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ing. René van Lieshout
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Loohuis-Hagedoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018