215. Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht

De gemeente Dordrecht is voornemens de Derde Merwedehaven in te richten voor de berging van niet verbrandbaar en niet nuttig toepasbaar bouw- en sloopafval, verontreinigde grond, bedrijfsafval e.d. enerzijds, en verontreinigde baggerspecie anderzijds. Dit voornemen loopt parallel aan de ontwikkeling van het provinciale plan voor de verwijdering van bouw- en sloopafval voor Zuid-Holland1    1 Zie project 192.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-01-1989 Datum kennisgeving
11-01-1989 Ter inzage legging van de informatie
14-03-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-04-1991 Kennisgeving MER
04-04-1991 Ter inzage legging MER
13-06-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
29-08-1991 Kennisgeving MER
29-08-1991 Ter inzage legging MER
10-09-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-10-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies werd gewezen op het belang van aan aanvullende integrale risicobeschouwing over het functioneren van het hydrologisch beheerssysteem. Deze zogeheten veiligheidsanalyse is ter visie gelegd van 30 augustus tot en met 13 september 1991. Tevens is de Commissie verzocht een aanvullend toetsingsadvies ut te brengen naar aanleiding van de gevoeligheidsanalyse. 

Op 18 september 1992 zijn verzoeken tot schorsing van de verleende milieuvergunningen afgewezen door de Raad van State. Van het beroep in hoofdzaken en inzake de wijziging van het bestemmingsplan en de bouwvergunning is niet duidelijk hoe deze zijn afgehandeld.

 

In het najaar van 1999 raakte de stortplaats in opspraak toen veel bewoners protesteerden vanwege stank.

In november 1999 is bij wijze van proef asbesthoudend afval van de stortplaats Crayenstein-West verplaatst naar de Derde Merwedehaven. Op basis van deze proef is een plan van aanpak gemaakt voor ontgraving van de gehele stortplaats Crayenstein-West en overbrenging van het afval.

 

In april 2002 is een nieuwe de gehele inrichting omvattende revissievergunning Wm verleend en een nieuwe Wvo-vergunning. Daaruit blijkt dat tevens dat de beoogde uitbreiding van de afvalberging (zie project 948) van de baan is.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bruin
ir. Henk Buijtenhek
ir. Wil van Duijvenbooden
dr. ir. Kwaadsteniet

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dordrecht
B.V. afvalstoffendepot Dordrecht
Provinciaal afvalverwijderingsbedrijf Z-Holland (PROAV)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007