2150. Zoutwinning Frisia Zout B.V. te Harlingen

Frisia Zout B.V. te Harlingen wil nieuwe zoutwinningputten nabij Harlingen aanleggen en exploiteren. De beoogde wingebieden zijn gelegen in de Waddenzee (wingebied Havenmond) en/of het gebied ten noordoosten van de huidige winningvergunning Barradeel II (wingebied Oost) in de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-08-2008 Adviesaanvraag
03-09-2008 Datum kennisgeving
03-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
13-11-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-08-2010 Kennisgeving MER
26-08-2010 Ter inzage legging MER
16-11-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zoutwinning veroorzaakt bodemdaling. In het milieueffectrapport (MER) zijn de bodemdaling en de daaraan verbonden milieueffecten op goede wijze onderzocht. Het MER toont aan dat zoutwinning in wingebied Havenmond en wingebied Oost, beide mogelijk zijn binnen de natuur- en milieugrenzen.

Het onderzoek naar de effecten op de Waddenzee is gedegen en laat zien dat geen aantasting van de natuur in de Waddenzee zal optreden.

Zoutwinning blijkt wel effecten te hebben op de waterhuishouding in de polders. Het waterpeil aanpassen en sloten meer doorspoelen vermindert deze effecten. De Commissie concludeert dat lokaal verzilting kan toenemen, omdat voldoende doorspoeling waarschijnlijk niet overal mogelijk is.

Lees verder in het toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
drs. Sjoerd Dirksen
drs. Nico de Rooij
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia Zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)
D29.4 tot 1-4-2011: Zoutwinning in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 10 jul 2018