2151. A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven

Uitbreiding van de capaciteit van de A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch van 2x2 naar 2x3 rijstroken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-08-2008 Adviesaanvraag
02-09-2008 Datum kennisgeving
02-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER uit te werken

  • een analyse van de verkeersstromen op het hoofdwegennet (HWN) en on-derliggend wegennet (OWN), in de huidige situatie, in autonome ontwik-keling en na realisatie van het voornemen
  • een beschrijving van de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op het onderliggend wegennet
  • een beschrijving van de effecten van het voornemen op geluidhinder, luchtkwaliteit en natuurwaarden zowel rondom de A2 als in de nabijheid van het OWN
  • een onderbouwing van de keuze voor de capaciteitsuitbreiding naar 2x3 rijstroken met een sobere verbreding

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Sjef Jansen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018