2156. Dynamisch Beekdal de Aa

Het waterschap Aa en Maas heeft samen met de gemeenten Sing-Michielsgestel en Bernheze en de provincie Noord-Brabant het voornemen om het watersysteem tussen Heeswijk-Dinther en 's-Hertogenbosch rondom de Aa te herzien. Hierdoor wordt ruimte gecreerd voor waterberging, natuur- en recreatieontwikkeling. Voor deze plannen dienen de bestemmingsplannen van de gemeenten te worden aangepast.  Ter ondersteuning van de besluitvorming over de herziening van de bestemmingsplannen wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-09-2008 Datum kennisgeving
13-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-09-2008 Adviesaanvraag
01-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-06-2009 Kennisgeving MER
19-06-2009 Ter inzage legging MER
01-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • een heldere (kwantitatieve) probleemschets; geef daarbij een gedetailleerde analyse van de knelpunten en het probleemoplossende vermogen van de verschillende mogelijke locaties voor de waterberging, betrek hierbij het hele stroomgebied van de Aa;
  • een landschapsecologische systeembeschrijving van het stroomgebied van de Aa, beschrijf daarbij waar natuurontwikkelingsmogelijkheden zitten;
  • inzicht in de mate waarin de andere wateropgaven (uit onder meer de Kaderrichtlijn water) en nevendoelstellingen ten aanzien van natuur, recreatie en cultuurhistorie worden meegenomen en invulling krijgen.

De Commissie heeft het MER getoetst is van oordeel dat het goed leesbaar is, overzichtelijk van opzet en voorzien van duidelijke illustraties. Ook is een heldere samenvatting opgenomen. In het MER is een duidelijke landschapsecologische systeembeschrijving opgenomen. Daarnaast is een heldere beschrijving van het voorkomen van beschermde soorten gegeven evenals een goede onderbouwing van de effectbeoordeling waterberging, bodem en water.

 

In het MER wordt een vrijstromend alternatief (verwijderen van kaden en meandering van de beek) en een gestuurd alternatief (beperkte beekdalontwikkeling) uitgewerkt. Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is een nadere uitwerking van het vrijstromend alternatief. De ontwikkeling van de alternatieven en de keuzes die worden gemaakt zijn helder beschreven en goed gemotiveerd. Het gestuurd alternatief scoort het beste op waterbergingscapaciteit en levert de minste wateroverlast. Het vrijstromend alternatief (tevens het voorkeursalternatief) heeft de grootste positieve effecten op natuur en levert tevens een verbetering van bodem en waterkwaliteit op.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Henk Everts
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 22 dec 2020