2158. Structuurvisie robuuste ecologische verbindingszone De Beerze

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de betrokken gemeenten (Bergeijk, Bladel, Boxtel, Eersel, Haaren, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en Vught), vier reconstructiecommissies (Boven Dommel, Maas & Meierij, Meierij, Beerze-Reusel), Watershap De Dommel, ZLTO en Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het voornemen een structuurvisie robuuste verbinding De Beerze op te stellen. Deze structuurvisie zal de inrichting van de Beerze en de nabije omgeving planologisch vastleggen. Bij deze structuurvisie wordt een plan-milieueffectrapport opgesteld om de effecten van deze herinrichting op het milieu in kaart te brengen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-09-2008 Adviesaanvraag
16-09-2008 Datum kennisgeving
16-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
01-12-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
toetsing Plan-Mer
20-05-2009 Kennisgeving MER
20-05-2009 Ter inzage legging MER
28-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • de ambities ten aanzien van de robuuste verbindingzone (RVZ). Geef aan in welke natuurdoelen dit vertaald wordt. Ga in op wat de uitwerking specifiek voor deze regio inhoudt; 
  • een landschapsecologische systeembeschrijving met daaruit volgend de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de verschillende beekdalelementen en –delen. Ga in op de inrichting en de beheeropgave. Onderbouw de mogelijke significante gevolgen van het voornemen op de Natura 2000-gebieden ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ en ‘Kempenland-West’;
  • de relatie met de wateropgaven voor de Beerze;
    een beschrijving van de wijze waarop cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden, versterkt of gebruikt bij de realisering van de RVZ;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, met bijpassend kaart- en beeldmateriaal (voorzien van duidelijke schaal en legenda).

In het MER is een clusteringsalternatief (met grotere aaneengesloten clusters van natuur) en een verwevingsalternatief (waarin kleinere eenheden natuur verweven worden met andere functies in het plangebied) uitgewerkt. Het voorkeursalternatief (VKA) is een combinatie van elementen uit deze alternatieven.

In het MER wordt duidelijk dat vanuit de gestelde doelen voor natuurontwikkeling het clusteralternatief voor de ontwikkeling van een robuuste verbindingszone (RV) de beste kansen biedt.
De Commissie constateert dat het VKA minder goed scoort op grondwaterkwantiteit en -kwaliteit dan het clusteringsalternatief en dat hierdoor mogelijke aanvullende inspanningen nodig zijn om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te kunnen realiseren.
De Commissie constateert dat de uitwerking van de structuurvisie in afzonderlijke deelprojecten zal plaatsvinden. Om de gestelde doelen te kunnen bereiken is juist in de uitwerking een goede afstemming tussen de deelprojecten noodzakelijk.

Noot: De Commissie heeft bij haar advies de relevante ingebrachte zienswijzen in de vorm van een, door de provincie gemaakt, samenvattend overzicht betrokken. De provincie komt tot de conclusie dat het plan-MER, behoudens enkele kleine tekstuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, geen aanpassing behoeft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Henk Everts
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 26 mei 2021