2159. Waterstofelektriciteitscentrale 400-450 MWe, Europoort-Rotterdam

Het oprichten van een elektriciteitscentrale.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-09-2008 Adviesaanvraag
29-09-2008 Datum kennisgeving
29-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft op 4 december 2008 een advies voor richtlijnen uitgebracht. Zij beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van het voornemen, inclusief een onderbouwing van de locatiekeuze en de mogelijkheden voor opslag van CO2;
  • de gevolgen voor beschermde natuur(gebieden) in de omgeving, onder andere ten gevolge van eventuele toename van atmosferische depositie;
  • een beschrijving van de emissies (van met name NOx, SO2, fijn stof), bij normale bedrijfsvoering en bij start en stop van de installatie, bij de inzet van de verschillende typen brandstof;
  • een beschrijving van de veiligheidsaspecten in samenhang met opslag en transport van H2, syngas, CO2 en biomassa (broei, stofexplosies).

In november 2010 heeft de initiatiefnemer laten weten het project stop te zetten. Redenen hiervoor zijn de technische inpasbaarheid op deze locatie en onzekerheden over regelgeving en opslag van CO2 in Nederland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Carel Cronenberg
ing. Rob Vogel
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
C.GEN N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 04 nov 2010