2165. Woningbouwontwikkeling Aarle-Hokkelstraat te Best

De gemeente Best wil in de periode tot 2020 maximaal 3.400 woningen realiseren op de locatie ‘Aarle en Hokkelstraat’. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken zijn nieuwe bestemmingsplannen noodzakelijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-10-2008 Adviesaanvraag
14-10-2008 Datum kennisgeving
14-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
23-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-04-2010 Kennisgeving MER
27-04-2010 Ter inzage legging MER
04-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat voor de (voor)ontwerpbestemmingsplannen ‘Hokkelstraat-Oost’ en ‘Broekstraat’ de essentiële informatie aanwezig. Zij adviseert nog wel geluidsonderzoek uit te voeren voor de benodigde hogere waarden voor geluid en het ontwerp van de geluidschermen.

Voor het overige plangebied is al veel informatie aanwezig. Hier ontbreekt nog informatie over het te bereiken akoestische woon- en leefklimaat. De aanvulling geeft aan dat hiervoor nog onderzoek noodzakelijk is. De Commissie is het hier mee eens en adviseert dit onderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek zal voor de toekomstige bestemmingsplannen de geluidsinformatie en de hieraan verbonden keuzes en afwegingen beschikbaar zijn.

Voor meer informatie en de overige onderwerpen lees het toetsingsadvies onder aan deze pagina.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Best

Bevoegd gezag
Gemeente Best

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018