2166. Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied opstellen en doorloopt daarvoor de plan-m.e.r.-procedure. De m.e.r.-procedure is gebruikt om te zoeken naar oplossingen die voldoen aan de gemeentelijke ambities én tegelijkertijd inpasbaar zijn binnen wet- en regelgeving. De focus lag daarbij vooral op de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De Commissie waardeert deze aanpak, maar constateert dat nog essentiële informatie voor de besluitvorming ontbreekt.

Procedure en adviezen

Plan-m.e.r.
07-10-2008 Adviesaanvraag
01-12-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-05-2012 Kennisgeving MER
25-05-2012 Ter inzage legging MER
01-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-08-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie vindt dat in het MER essentiële informatie ontbreekt en adviseert daarom een aanvulling op het MER op te stellen. De tekortkomingen houden in:

  • het gevolgde proces is niet helder beschreven, waardoor de opbouw van alternatieven onduidelijk is;
  • de effecten van de alternatieven zijn mogelijk onderschat, omdat uit is gegaan van een onjuiste vergelijkingsbasis;
  • de berekening van stikstofdeposities is niet navolgbaar, omdat concrete uitgangspunten ontbreken.

Reikwijdte en detailniveau
De volgende punten beschouwde de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen plan-MER:

  • De ‘milieugebruiksruimte’. Geef op kaart aan in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en in welke gebieden met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden.
  • De alternatieven die mogelijk zijn binnen de beschikbare milieugebruiksruimte en de overige randvoorwaarden.
  • De emissie van ammoniak vanuit de gehele veehouderij en de hieruit voortkomende depositie van verzurende en eutrofiërende stoffen op kwetsbare natuur.
  • De maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden en gebieden met zeer kwetsbare natuur binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In het geval significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient een Passende beoordeling in het plan-MER te worden opgenomen.
  • De mogelijkheden om binnen een bestemmingsplan proactief in te spelen op de autonome ontwikkelingen, met name de verwachte schaalvergroting binnen de veehouderij.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haaksbergen

Bevoegd gezag
Gemeente Haaksbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018