2173. Uitbreiding Mercuria Terminal te Vlissingen Oost

Mercuria Terminals Flushing B.V. heeft het voornemen om de opslagcapaciteit voor olieproducten op het industrieterrein Vlissingen Oost uit te breiden. Het gaat om een uitbreiding met in totaal 354.000 m3 op de locatie MTF3, die het bedrijf in twee fasen zal uitvoeren. In de eerste fase wordt een opslagcapaciteit van 160.000 m3 bijgebouwd en in de tweede fase nog eens 194.000 m3.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-10-2008 Adviesaanvraag
29-10-2008 Datum kennisgeving
29-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-09-2009 Kennisgeving MER
30-09-2009 Ter inzage legging MER
23-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • kwantitatieve informatie over milieueffecten met bijzondere aandacht voor externe veiligheid, luchtkwaliteit en geur, inclusief mogelijke mitigerende maatregelen;
  • een duidelijke beschrijving van de autonome ontwikkeling en andere relevante geplande activiteiten in het havengebied Vlissingen Oost en de samenhang met dit voornemen;
  • de effecten van het voornemen op de nautische veiligheid;
  • de gevolgen van het voornemen voor natuurwaarden in de omgeving, met name Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe;
  • een goede samenvatting. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.

Toetsingsfase

De Commissie heeft het MER getoetst en geconstateerd dat het initiatief op enkele belangrijke punten afwijkt van wat is beschreven in de startnotitie. Zo is uitsluitend nog op- en overslag voorzien van vloeistoffen behorend tot klassen 3 en 4, en niet meer van stoffen uit de klassen 1 en 2. Verder zal er geen transport per as of spoor plaatsvinden, maar uitsluitend transport per schip. De wijzigingen van het initiatief hebben tot gevolg dat minder emissies van vluchtige organische stoffen naar de omgeving zullen optreden en dat de externe veiligheidsrisico’s kleiner zullen zijn dan in de oorspronkelijke opzet.
De Commissie constateert dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 21 jan 2010