2174. Dijkversterking Keent - Grave

Verbetering van delen van de primaire waterkering tussen Grave en Neerloon (onderdeel van dijkring 36) en van de dijkring Keent (dijkring 36a) over een lengte van in totaal 5,5 kilometer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-10-2008 Adviesaanvraag
29-10-2008 Datum kennisgeving
29-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
20-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-01-2010 Kennisgeving MER
21-01-2010 Ter inzage legging MER
25-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER uit te werken:

  • de gevolgen van de alternatieven op landschap, cultuurhistorie en natuur;
  • een meest milieuvriendelijk alternatief met nadruk op ecologie.

De Commissie heeft het MER getoetst en is van oordeel dat de essentieële milieuinformatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Bij deze dijkverbetering is gekozen voor eenvoudige oplossingen, zoals klei-inkassing en een pipingberm. Bij het ontwerp zijn ecologische en landschappelijke waarden als uitgangspunt genomen.

De Commissie adviseert om bij de uitwerking van de plannen voor de dijkverbetering de samenhang en integratie met de natuurontwikkeling verder uit te werken.

de Commissie adviseert om in het vervolg van dit project aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

Natuur, voer de kartering van het Rapunzelklokje op het juiste tijdstip in het seinzoen uit. Geef aan of er tijdens de werkzaamheden sprake kan zijn van verstoring van de dassenburcht.

Bodem, geef inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de grondstromen.

Grondwater, ingeval er sprake is van grondwateronttrekking voer dan onderzoek uit naar mogelijke verontreiniging.

Veiligheid van de dijk, geef aan hoe het plan van de dijkversterking wordt afgestemd op het uitgraven van de Oude Maasarm.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Marinus Kooiman
prof. dr. Karl├Ę Sykora

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 dec 2020