2179. Moordrechtboog, bestemmingsplan en inpassingsplan Gouweknoop

De provincie Zuid Holland heeft het voornemen om een nieuwe verbinding tussen de A12 en de A20, de Moordrechtboog, aan te leggen. De Moordrechtboog vormt een onderdeel van een groter geheel aan nieuwe infrastructuur zoals voorzien in de ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de Gouweknoop. De aanleg van de Moordrechtboog is –als één van de deelplannen- al onderzocht in het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur. De Commissie voor de milieueffectrapportage constateerde in haar toetsingsadvies over het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur d.d. 10 juni 2009 een aantal tekortkomingen. De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om niet één integrale aanvulling voor het MER Zuidplaspolder op te stellen, maar om dit per deelplan te doen. Het MER Moordrechtboog is de reparatie op het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur voor dit planonderdeel.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-11-2008 Adviesaanvraag
05-11-2008 Datum kennisgeving
05-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-01-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing MER Moordrechtboog
11-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-06-2010 Kennisgeving MER
17-06-2010 Ter inzage legging MER
01-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
Het deelgebied Gouweknoop is onderdeel van de totale ontwikkeling in de Zuidplaspolder. het plan heeft een directe relatie met de projecten Infrastructuur Zuidplaspolder, Rode Waterparel en Zuidplaspolder West.

De Commissie adviseert daarom:

  • de informatie over de inpassing van de Moordrechtboog , de EHS en het watersysteem uit het MER Infrastructuur Zuidplaspolder te gebruiken;
  • de woningbouwopgave mee te nemen in het MER Rode Waterparel.

Besteed in de plannen voor de Gouweknoop aandacht aan de inpassing van infrastructuur, lucht, geluid, EHS en het watersysteem.

Toetsing MER Moordrechtboog
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is voor besluitvorming over het bestemmingsplan Gouweknoop (grondgebied gemeente Zuidplas) en het provinciale inpassingsplan Gouweknoop (grondgebied gemeente Waddinxveen).

Oorspronkelijk maakten ook woningbouw en bedrijventerreinen onderdeel uit van het voornemen. Deze ontwikkelingen maken nu geen onderdeel uit van het bestemmingsplan en inpassingsplan Gouweknoop. Daarom is op dit punt geen aanvullende informatie in het MER Moordrechtboog opgenomen.

De verkeersanalyse laat zien dat de Moordrechtboog vrijwel geen effect heeft op de fileproblematiek op de A12 en de A20. Het effect van de Moordrechtboog is vooral lokaal van aard. Door een verandering van de verkeersstromen nemen de intensiteiten op de huidige verbinding tussen de A12 en de A20 (Bredeweg/Middelweg) met 40-60% af. Hierdoor verbetert de leefomgeving langs deze wegen maar verslechtert het leefmilieu op andere locaties (o.a. de Zuidelijke Dwarsweg en de Vijfde Tochtweg).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. ir. Bart Brorens
ir. Joep Lax
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zuidplas

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018