2181. Bedrijventerrein Medel te gemeente Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om in samenwerking met de gemeente Tiel, aansluitend aan bedrijventerrein Medel 1, bedrijventerrein Medel 1a en 2 te realiseren (160 ha uitbreiding).

Procedure en adviezen

plan-MER
22-10-2008 Datum kennisgeving
22-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
05-11-2008 Adviesaanvraag
19-02-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert de volgende punten in het MER uit te werken:

  • een onderbouwing van nut en noodzaak van het bedrijventerrein;
  • inzicht in de ambities en de doelstelling van de gemeente o.a. op het gebied van type bedrijvigheid en duurzaamheid;
  • de randvoorwaarden (bijvoorbeeld geluid en groen-blauwe structuur) waarbinnen mogelijke alternatieven kunnen worden ontwikkeld, die tevens dienen als afwegingskader voor de vergelijking van alternatieven;
  • alternatieven voor het soort/ type bedrijven en de ruimtelijk (en faseerbare) opzet van het bedrijventerrein, waarmee de bandbreedte van mogelijke milieugevolgen verkend kan worden;
  • een verkenning van de milieugevolgen van het bedrijventerrein.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Wil Dirks
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Neder-Betuwe

Bevoegd gezag
Gemeente Neder-Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018