2183. Verdubbeling Noordoosttangent Tilburg

De gemeente Tilburg heeft het voornemen om het enkelbaans tracé van de Burgemeester Bechtweg ten noordoosten van Tilburg te verdubbelen, zodat over het gehele tracé een 2x2 baans weg ontstaat. Ten behoeve van de besluitvorming wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Tilburg is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-11-2008 Adviesaanvraag
14-11-2008 Datum kennisgeving
14-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
15-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-06-2009 Kennisgeving MER
25-06-2009 Ter inzage legging MER
06-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie om de probleem- en doelstelling kwantitatief te onderbouwen ten aanzien van verkeersintensiteit, -doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Uit het MER moet duidelijk worden wat de effecten van het voornemen zijn voor verkeersstromen en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling en op natuurwaarden, natuurgebieden en ecologische verbindingszones in het studiegebied.

Uit het MER komt naar voren dat de verdubbeling van de Burgemeester Bechtweg een oplossing biedt voor de problemen met betrekking tot de mobiliteit, verkeersafwikkeling en in mindere mate de verkeersveiligheid.

De verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen verdubbeling zal tot een geringe toename aan depositie van verzurende en vermestende stoffen leiden in de Natura 2000-gebieden de ‘Loonse en Drunense Duinen’, ‘de Brand’ en ‘Kampina en Oisterwijkse Vennen’. De Commissie is het daarom niet eens met de conclusie in het MER dat significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
Hans J.A. van Leeuwen, BSc

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018