2185. Knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat wil het knooppunt Hoevelaken en de aanliggende wegvakken (op de A1 van de aansluiting Bunschoten tot de aansluiting met de A30 nabij Barneveld en de aanliggende wegvakken op de A28 ten zuiden van de aansluiting Maarn tot de aansluiting bij Nijkerk) aanpassen. Dit maakt deel uit van het programma VERDER, waarin een pakket aan maatregelen de verkeersdoorstroming in de provincie Utrecht moet verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen fase 1
04-12-2008 Datum kennisgeving
04-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
22-12-2008 Adviesaanvraag
12-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing fase 1 en richtlijnen fase 2
01-09-2009 Kennisgeving MER
01-09-2009 Ter inzage legging MER
03-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft voor de richtlijnen fase 1 geadviseerd:

 • een verkeerskundige probleemanalyse uit te werken en daaruit een integrale bereikbaarheidsdoelstelling af te leiden
 • de omgevingsdoelen verder uit te werken, specifiek die voor natuur en landschap 
 • in een gebiedsgewijze benadering de (ruimtelijke) belangen en kansen tegen elkaar af te wegen
 • de systematiek van de Zevensprong van Verdaas te hanteren
 • op basis van de hoofdalternatieven één of meerdere voorkeursalternatieven en een meest milieuvriendelijk alternatief samen te stellen

Rijkswaterstaat voert het MER in 2 fasen uit. In fase 1 is de benodigde milieuinformatie bijeengebracht om een keuze te maken  tussen de verschillende oplossingsrichtingen:

 • 0+/VERDER
 • verbreden
 • sorteren
 • nieuwe verbindingen

Hieruit blijkt duidelijk dat alleen het alternatief  'Verbreden'  (aanpassing van het knooppunt) op de lange termijn een goede oplossing is, zowel op basis van verkeerskundige als op basis van milieuaspecten. Dit alternatief zal dan ook dienen als uitgangspunt voor fase 2.

De Commissie adviseert ook gefaseerd over het MER:

 • een richtlijnenadvies voor het MER fase 1
 • een toetsingsadvies over het MER fase 1, gecombineerd met een richlijnenadvies voor het MER fase 2

De Commissie ziet als hoofdpunten voor het MER fase 2:

 • een integrale bereikbaarheidsdoelstelling, op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
 • toetsing van de alternatieven op doelbereik en toekomstvastheid
 • verdere uitwerking van de omgevingsdoelen, met name de kansen voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten en opheffen van barrièrewerking;
 • de relatie met de andere studies uit het VERDER programma, zoals de A27/A1, de A28 Utrecht – Amersfoort en de Ring Utrecht;
 • een effectvergelijking die is uitgevoerd op het detailniveau van het Ontwerp-Tracébesluit en bestemmingsplan;
 • een beschrijving van de effecten van de varianten en de wijze waarop een voorkeursalternatief en een mma op basis daarvan zijn samengesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
drs. Yvonne van Manen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Utrecht
Gemeente Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 25 sep 2018