2190. Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De provincie Gelderland wil een hoogwatergeul aanleggen langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld om de waterstand op de IJssel te verlagen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De maatregel is onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier. De milieueffecten van de aanleg van de hoogwatergeul zijn voldoende onderzocht. Het MER beschrijft duidelijk het ontwerpproces.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-2008 Datum kennisgeving
27-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-12-2008 Adviesaanvraag
27-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-09-2012 Kennisgeving MER
06-09-2012 Ter inzage legging MER
20-11-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER en de achtergronddocumenten geven goed inzicht in de alternatieven die tijdens het planproces zijn overwogen en de effecten daarvan. De achtergronden van sommige keuzes zijn moeilijk navolgbaar, zoals de overwegingen om te kiezen voor een bepaalde inundatiefrequentie en in- en uitlaatconstructie. Daarom beveelt de Commissie aan om deze keuzes bij de besluitvorming te verduidelijken.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie vindt de volgende informatie essentieel voor het MER:

  • Nadere uitwerking van de doelstellingen, de onderlinge samenhang er tussen en de wijze waarop de doelstellingen zijn vertaald naar varianten voor de hoogwatergeul.
  • Beoordeling van de varianten op basis van doelbereik en effecten, met speciale aandacht voor de gevolgen voor het grondgebruik, grondwater, natuurgebieden (Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur) en hinder.
  • Een goede onderbouwing van tussentijdse keuzes t.a.v. de voorkeursvariant en meest milieuvriendelijke variant.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. David Heikens
ing. Rob Vogel
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vallei en Veluwe
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018