2194. Glastuinbouwlocatie Luttelgeest / Marknesse

De gemeente Noordoostpolder is voornemens om een glastuinbouwgebied tussen de kernen van Luttelgeest en Marknesse te ontwikkelen. Om mogelijke verrommeling tegen te gaan, wil de gemeente kaders stellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van deze glastuinbouwlocatie, zodat de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied en de milieukwaliteit beter gewaarborgd zijn.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-11-2008 Adviesaanvraag
26-11-2008 Datum kennisgeving
26-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-02-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-06-2009 Kennisgeving MER
10-06-2009 Ter inzage legging MER
15-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: 

  • Een uitwerking van de doelstelling “het in de toekomst op een ruimtelijke, milieuhygiënische en sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze mogelijk maken van grootschalige glastuinbouwbedrijven binnen het plangebied” in concrete doelen en meetbare criteria. 
  • Een beschrijving van de bandbreedte van de milieueffecten als gevolg van de mogelijke keuzes van de individuele tuinders.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat in het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële informatie ontbreekt. De initiatiefnemer heeft naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie nadere informatie aangeleverd over de beschrijving en beoordeling van de huidige en verwachte oppervlaktewaterkwaliteit, de zuivering en lozing van afvalwater voor wat betreft nutriënten en bestrijdingsmiddelen, het ontstaan en de verwerking van brijn alsmede de effecten op Natura 2000 in de vorm van een passende beoordeling.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen laten wegen in de besluitvorming. Uit het MER en de aanvulling blijkt dat:
• negatieve effecten en/of achteruitgang van kwaliteit tengevolge van effluentlozing op het niveau van de watergang niet zijn uit te sluiten, maar dat deze niet waarschijnlijk zijn op het niveau van het totale waterlichaam;
• het nog onduidelijk is in welke mate ander water nodig zal zijn voor de bereiding van gietwater of dat effluent daarvoor deels zal worden hergebruikt. Daardoor is het nog onduidelijk in welke mate er brijn zal ontstaan, hoe de verwerking zal zijn en welke effecten de lozing daarvan op het oppervlaktewater kan geven;
• om het risico op achteruitgang van de waterkwaliteit te vermijden een vorm van zuivering, op tenminste het beschreven effluentniveau, deel zal moeten uit maken van de ontwikkeling;
• daarnaast blijkt dat de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied “Wieden en Weerribben” toeneemt. Op basis van de informatie in de passende beoordeling is de Commissie van oordeel dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van het (reeds overbelaste) Natura 2000-gebied “Wieden en Weerribben” niet uit te sluiten is.

De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. De Commissie adviseert de aanvulling bij het ontwerp-bestemmingsplan ter visie te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Raaijmakers
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries
ing. Fred Wagemaker

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. ing. Sanne Ebben-Gerrits

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Gemeente Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 09 jan 2013