2202. Provinciaal Waterplan en waterbeheerplannen Limburg 2010-2015

De provincie Limburg stelt een nieuw waterhuishoudingsplan op voor de periode 2010-2015. Gelijktijdig stellen de Limburgse waterschappen waterbeheerplannen op voor dezelfde periode. Deze plannen vormen het kader voor het waterbeheer in Limburg in de planperiode.

Procedure en adviezen

plan-MER
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
19-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de plannen (WHP en WBP's) wordt één plan-m.e.r. proces doorlopen. Zowel het WHP als de WBP's zijn mogelijk kaderstellend voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en/of bevatten activiteiten waarvoor passende beoordelingen nodig zijn ten aanzien van Natura 2000.

Het plan-MER geeft voldoende inzicht in de mogelijke milieueffecten van maatregelen die in de waterplannen zijn opgenomen. De maatregelpakketten zijn vooral tot stand zijn gekomen door middel van zogenaamde gebiedsprocessen. Omdat de keuzes voor maatregelen vooral in de gebiedsprocessen zijn gemaakt, biedt het MER weinig ruimte voor een vergelijking van alternatieven. De gebiedsprocessen waren overigens voor een groot deel gericht op het oplossen of voorkomen van milieuproblemen.

De milieueffecten zijn in het MER beschreven in termen van kansen en risico's. De werkelijke milieueffecten zijn afhankelijk van de nadere uitwerking van maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg
Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Roer en Overmaas

Bevoegd gezag
Provincie Limburg
Waterschap Roer en Overmaas
Waterschap Peel en Maasvallei

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C27.3 tot 1-4-2011: Verlaging streefpeil oppervlaktewater >= 16cm >= 200ha in gevoelig gebied
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding
D15.2 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 1,5 miljoen m3 per jaar
D18.4 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging > 50.000 inwonerequivalenten

Bijgewerkt op: 10 jul 2018