2206. Watergebonden Bedrijventerrein Midden-Zeeland

Aanleg van een watergebonden bedrijventerrein, met haven ten behoeve van binnenscheepvaart, waarvoor tevens aanpassing aan een waterkerende dijk nodig is.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-2008 Kennisgeving MER
17-12-2008 Ter inzage legging MER
17-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij toetsing van het MER heeft de Commissie een aantal tekortkomingen geconstateerd. Deze betreffen de volgende punten:

  • in het MER ontbreekt een beschrijving welke soort (milieucategorie) bedrijvigheid beoogd wordt en onderbouwing dat er behoefte is aan uitbreiding van het areaal voor dat type bedrijvigheid;
  • de beschrijving van het initiatief is voor de twee trechterings-stappen die in het MER gedaan worden  verschillend;
  • in het MER worden de locaties Sloehaven en Vlissingse Buitenhaven buiten beschouwing gelaten omdat deze voor zeehavengebonden bedrijvigheid worden gereserveerd; er wordt echter niet aannemelijk gemaakt dat deze locaties op de korte / middellange termijn ook daadwerkelijk voor zeehavengebonden bedrijvigheid nodig zijn;
  • er is onvoldoende toegelicht waarom aan bepaalde toetsingscriteria een zwaar gewicht is toegekend;
  • bij de beoordeling van de locatie Schorebrug is het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer buiten beschouwing gebleven;
  • er is geen archeologisch bureau- of veldonderzoek uitgevoerd, alleen een 'bureaustudie';
  • bij de beoordeling van de voorkeurslocaties op het aspect natuur ontbreekt een aantal zaken.

De provincie Zeeland heeft naar aanleiding van deze opmerkingen een aanvulling op het MER opgesteld (ter wille van de leesbaarheid uitgebracht in de vorm van een nieuw MER). De Commissie is van mening dat ook de aanvulling onvoldoende onderbouwing geeft van zowel nut en noodzaak van het voornemen als van de effectscores. In het MER en de aanvulling lopen randvoorwaarden en (bestuurlijke) voorkeuren door elkaar. Op enkele punten is er sprake van tegenstrijdigheden.

Voor het vervolgproces adviseert de Commissie een meer systematische werkwijze te volgen, waarbij een scherp onderscheid behouden blijft tussen milieu-inhoudelijke overwegingen enerzijds en bestuurlijke overwegingen anderzijds.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. Kick Hemker
drs. Kees Vertegaal
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
D04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven voor schepen >= 900ton
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018