2208. Structuurvisie Tilburg Zuidwest 2020

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg is voornemens een structuurvisie op te stellen voor het buitengebied ten zuidwesten van de stad Tilburg. Deze ‘Structuurvisie Zuidwest 2020’ wordt kaderstellend voor tenminste twee m.e.r.-plichtige activiteiten, te weten de ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort en van het landgoed ‘De Groene Kamer’. In het kader van de plan- en besluitvormingsprocedure wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen, met als doel inzicht te krijgen in de milieueffecten van de verschillende ontwikkelingen waaraan de structuurvisie ruimte gaat bieden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-01-2009 Adviesaanvraag
09-01-2009 Datum kennisgeving
09-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
05-03-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2011 Kennisgeving MER
28-04-2011 Ter inzage legging MER
15-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het opgestelde milieueffectrapport (MER) de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te kunnen geven in de besluitvorming over de structuurvisie.

Zij constateert daarbij dat in dit stadium van planvorming de ontwikkelingen nog een grote mate van onzekerheid kennen. Zo is onzeker hoeveel en wat voor soort bedrijven zich precies gaan vestigen op bedrijventerrein Wijkevoort. Hierdoor bestaat er nog een aanzienlijke bandbreedte in mogelijke milieu- en natuureffecten en daarmee in de mate waarin het gewenste groen-blauw casco en de gewenste kwaliteit van het recreatieve uitloopgebied (in relatie tot landschapsbeleving en geluidhinder) gerealiseerd kan worden. Uit het MER komt naar voren dat het lage scenario voor ontwikkeling van Wijkevoort en Groene Kamer vanuit milieuoogpunt de voorkeur verdient. Met het hoge scenario zullen de effecten op geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, landschap en natuur naar verwachting (aanzienlijk) hoger zijn.

De Commissie adviseert bij de verdere planvorming het bedrijfsprofiel verder aan te scherpen, de effecten in meer detail te beschrijven en de mogelijke mitigerende maatregelen te concretiseren. Om het risico op leegstand te minimaliseren adviseert zij nader invulling te geven aan een in ruimte en tijd gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Belangrijke aandachtspunten bij de verdere planuitwerking zijn ook de bijdrage van de ontwikkelingen aan de realisatie van de klimaat- en duurzaamheidsambities van de gemeente Tilburg, en de mogelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied Regte Heide en Riels Laag.    

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Roeland van Kerkhoff
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10 2011: recreatie
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 05 nov 2018